Generell og overordna debatt om meldinga

17.04.09

Bakgrunn:

17. april 2009 ble stortingsmelding 23 (2008-2009) «Bibliotek – Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid» lagt fram i Statsråd. Last ned hele meldinga som pdf-fil.

Følg sakens gang på Stortinget. Stortingets Familie- og kulturkomite behandla og leverte sin innstilling 9. juni. Behandlinga i Stortinget skjer antakelig 16. juni, jfr Stortingets møtekalender (sak 20), med forbehold om forskyvinger. Stortingets Nett-tv overfører alle forhandlingene løpende. I ettertid vil det finnes opptak i videoarkivet.

May Hansen (SV) er saksordfører. E-postadresser til alle stortingsrepresentantene. Stortingets nettsted tilbyr RSS på saker om kultur

Om debatten på dette nettstedet:

Synspunkt og debatt på meldinga som helhet skrives som kommentarer nedenfor her. Det er mulig å skrive kommentarer til kommentarene; på denne måten blir det debatt. I tillegg kan enkeltsaker og detaljer debatteres under de enkelte kapitlene, se lenker til disse i venstre marg her. I den grad det er kommentarer til kap 1 (Innleiing) og kap 2 (Samandrag), kan det skje i denne avdelinga.

På dette nettstedet oppforder vi også til debatt om saker i berøringsfeltet mellom bibliotek(meldinga) og Digitaliseringsmeldinga, som også ble lansert i dag. Vi foreslår at det skjer i tilknytning til kapittel 7, Kunnskapsallmenning i ei digital tid.

Se også vår oversikt over Mediedekning, inklusive blogger. Lenke under «Sider» oppe til venstre.

Noen tips:

 • Når du kommenterer eller diskuterer, gjør det gjerne under fullt navn. Verken e-postadresse eller webside er obligatorisk å oppgi.
 • Når du vil svare på et eksisterende innlegg, klikk på den blå lenka «Svar» like under det aktuelle innlegget. Vil du derimot starte en ny deldebatt eller skrive noe generelt, gå til skjemaet som ligger åpent lengst nede.
 • Spør redaksjonen på e-post hvis du står fast

Mvh Norsk Bibliotekforening

Reklamer

6 kommentar to “Generell og overordna debatt om meldinga”

 1. Anne Hustad Says:

  Stortingsmeldinga plasserer bibliotekene helt sentralt inn i viktige samfunnsområder og stadfester at bibliotekene har en enda viktigere oppgave i «den digitale tid». Selve tittelen sier mye om dette, men det gjennomsyrer også hele medlinga. Bibliotekmeldinga er forpliktenede og vi ser at mange av NBFs innspill er kommet med. Denne stortingsmeldinga er vel den første om omftatter hele biblioteksektoren. Jeg ser fram lesing i kveld og i helga og kommer med flere kommentarer etterhvert! Med vennlig hilsen Anne Hustad, leder i NBF

 2. Anders Ericson Says:

  NBFs pressemelding om Stortingsmelding 23 (2008-2009) Bibliotek, 17. 4. 2009:

  – Selve tittelen på meldinga stadfester det viktige samfunnsoppdraget bibliotekene har: ”Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena” Dette plasserer bibliotekene sentralt for hele befolkningen, understreker NBF-leder Anne Hustad i ettermiddagens pressemelding.

  – Stortingsmeldingen er forpliktende, og vi har nå nettopp hørt Kulturminister Trond Giske (NRK P2, Kulturnytt i dag kl 16.30) love at det skal satses nok penger på gjennomføringen. Jeg er godt fornøyd med at dette er en stortingsmelding som omfatter hele biblioteksektoren.

  – Norsk Bibliotekforening finner igjen mye av det som vi ønsket oss av meldingen og som vi har spilt inn i høringssvar og i møter med departementene, og jeg ser at en rekke tiltak som har vært diskutert i biblioteksektoren lenge nå er ”kvittert ut” i denne meldingen.

  Jeg synes meldinga klarer å ta tak i mange av de aktuelle og vanskelige spørsmålene som biblioteksektoren har slitt med de siste årene. Og ikke minst at meldinga gir noen gode styringssignaler for årene fremover.

  – Vi tolker meldinga slik at det gis grønt lys for å få ferdig et moderne norsk Samsøk snarest mulig, etter mønster av «bibliotek.dk». – Det gis også klarsignal for at bibliotekene skal kunne låne ut e-bøker såsnart alle formaliteter er på plass. Dette er viktige saker å få på plass snarest.

  – Vi er nok mer skeptiske til forslaget om at fylkesbibliotekene ikke lenger skal være lovpålagte institusjoner. Selv om det sies i meldinga at fylkesbibibliotekenes utviklingsoppgaver skal ivaretas av fylkeskommunen, er vi redd dette i fremtiden vil bli budsjettmessige dragkamper på linje med bokbusser og bokbåten.

  – Vi er også glad for at meldinga understreker viktigheten av å skolebibliotekene, og tar ansvar for oppfølgingen av det nasjonale programmet for skolebibliotekutvikling som Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet har satt i gang fra og med i år.

  – Som helhet skulle vi nok ønsket oss at flere av tiltakene ble presentert som konkrete forslag, og ikke bare at de skal «vurderes» eller «utredes nærmere». Hvis man tar utredningen på ordet, står biblioteksektoren foran formidable utredningsoppgaver som krever både ressurser og stor samarbeidsvilje.

  – For at Regjeringens visjoner for framtidas biblioteker skal bli realisert, bl.a. gjennom interkommunalt og regionalt samarbeid, trengs det store årlige bevilgninger til de stimuleringsmidlene som Regjeringen foreslår.

  På pressekonferansen sa kulturminister Giske at «nest etter Språkmeldinga er disse to (Bibliotekmeldinga og Digitaliseringsmeldinga) de viktigste». Det må også komme til uttrykk i budsjettsammenheng for å kunne bli det Løftet som bibliotekene så sårt trenger!

  – Når det gjelder Digitaliseringsmeldinga så støtter vi regjeringens forslag om å plassere Nasjonalbiblioteket sentralt i det videre arbeidet med å digitalisere den kulturelle nasjonalarven. De har utviklet den ypperste kompetansen på området. Det er også et godt forslag å etablere et særskilt råd for samordning av digitaliseringsarbeidet.

  • Frode Bakken Says:

   Det heter i NBFs nyhetssak om foreningens pressemelding:
   \»I pressemeldinga er NBF-ledelsen i hovedsak svært positiv til det ferske dokumentet.\»

   Er ikke dette å gå veldig langt: \»svært positiv\»!

   Steinar Thorsen peker i sitt innlegg idag på biblioteknorge på følgende:

   Giske 2003/04 (Innst. S. nr. 155 (2003–2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen St. meld. nr. 48 (2002–2003)):
   \»Disse medlemmer vil generelt peke på behovet for å styrke folkebibliotekene, og mener at det må være en nasjonal oppgave å sørge for at folkebiblioteksektoren innen 2014 kommer opp på nivået til andre nordiske land.\»

   Giske 2009 (St.meld. nr. 23 (2008-2009) Bibliotek):
   \»Dei tiltaka som det elles vert gjort framlegg om i meldinga, vil i stor grad handle om å setje i gang prosessar for å utvikle samarbeidet og samordninga i bibliotekfeltet. Dette er prosessar av administrativ karakter som kan føre til at ein nyttar eksisterande ressursar på nye og meir tenlege måtar. Det vert lagt til grunn at ein gjennom omprioriteringar innanfor eksisterande budsjettramme skal kunne frigjere midlar til konkrete satsingar.\»

   Hvilket grunnlag har NBF for å slå fast at bibliotekmeldinga er i hovedsak er svært positiv.

   Det ville muligens vært mer seriøst å si at en først må studere dette dokumentet med sikte på å klargjøre om Giske i større grad enn tilsvarende uforpliktende stortingsmeldinger tidligere om bibliotek representerer noe nytt og positivt. Uten blygsel kan en referere til den skandaløse St. meld nr 22 fra 1999 hvor det er konkrete presiseringer av opptrappingsplanen (millioner til bibliotek som det aldri ble noe av under skiftende regjeringer inkludert Giske).

   • Anders Ericson Says:

    Bare en presisering: Formuleringa «svært positiv» inngår ikke direkte i NBF-lederens karakteristikk av stortingsmeldinga. Den er derimot tatt fra min, redaktørens, karakteristikk av NBFs pressemelding.

   • Anne Hustad Says:

    For meg føles det riktig å være positiv til en stortingsmelding som i stor grad inneholder tiltak som vi har ønsket oss og fremmet forskjellige sammenhenger.

    Med i min kommentar var også Kulturministerens klare uttalelser om bibliotekenes betydning og om at det i Kulturløfte skal brukes ressurser til gjennomføring av tiltakene i meldinga (NRK P2, fredag 17. april kl 16.30).

    Det er helt sikkert en rekke momenter som vi må komme tilbake til i en mer kritisk gjennomgang.

    Jeg har blant annet merket meg at det er en rekke usikre momenter i meldinga, for eksempel det at flere av tiltakene er ”å vurdere”. Dette gjelder også tiltak som burde vært vurdert og klare til å bli satt igang. Dette sier vi også i pressemelding fra NBF:
    http://www.norskbibliotekforening.no/article.php?id=2082

    Med vennlig hilsen Anne Hustad,
    leder, Norsk Bibliotekforening

 3. Pål Ødemark, biblioteksjef Nedre Eiker Says:

  Jeg har samme inntrykket av meldinga, som mange andre har kommentert, at den ikke inneholder direkte og konkrete tiltak som gir bibliotekene et nødvendig løft. Situasjonsbeskrivelsen er grei nok, mens tiltak og strategier ligner litt på en katalog over saker som allerede er satt i gang. Det meldes om mye utredningsarbeid framover, men det er handling vi etterlyser. Brukerperspektivet er heller ikke helt på plass, det er mye snakk om organisering.

  Det er vanskelig å finne konkrete lovnader om mer penger. Det ser ut som det er et premiss at framtidige tiltak skal finansieres innenfor sektorens nåværende rammer. Det virker som en tror at det finnes mye ”daukjøtt”, altså mye penger, personale og ressurser i biblioteksektoren som bare kan omdisponeres til nødvendige tiltak framover. Vi kan jo bare sammenligne oss med våre naboland for å fastslå at dette ikke stemmer. Vi har lite samlede ressurser i biblioteknorge. Som biblioteksjef i en nokså stor norsk kommune (ca. 22.000 innb.) kan jeg melde at vi ikke bare kan ”organisere oss ut av problemer” som i bunn og grunn er et ressurs- og kompetanseproblem. Vi kan sikkert få mer ut av samarbeide med våre nabokommuner, men det som er svært viktig for oss er at vi får beholde det spesielle kompetansemiljøet som finnes i fylkesbibliotekene i dag.

  Det at det ikke er lagt inn mer midler i meldinga er særlig skuffende fordi vi nå har hatt en museumsreform til 200 millioner og et kulturløft til 2 milliarder, mens bibliotekene ikke blir lovet noe mer. I verste fall står vi overfor en utvikling og prosess for innsparing, et eksempel kan være at fylkesbibliotekene svekkes uten at nye kompetansemiljøer bygges opp, og ikke et løft som vi hadde forventninger til. En nødvendig bibliotekreform krever at det avsettes ekstra midler til oppfølging av tiltak og at en ser ting i sammenheng. Det ser ut til å mangle litt her. Ut i fra alle de viktige kultur, kunnskaps- og utdanningspolitiske oppgavene som er skissert i samfunnsoppdraget (kap.1.3), bør vi kunne forvente det!

  For meg er det litt vanskelig å få helt tak i hvilke problemer og organisatoriske utfordringer som finnes internt på statlig nivå. Men de finnes tydeligvis, og stortingsmeldinga bruker mye tid på dette. For primærbibliotekene er det viktig at vi har et slagkraftig statlig utviklingsorgan som kan tenke strategisk, uavhengig av hvordan dette blir organisert. Uansett haster det nå med at staten tar ansvar og de nødvendige grep der de har myndighet, ansvar og påvirkningskraft.


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: